Supplier Terms & Conditions

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1.      Op alle verkopen, offertes en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Deze zijn voor beide partijen bindend, met uitsluiting van andersluidende condities van koper behoudens schriftelijk door verkoper aanvaarde afwijkingen. Door bestelling verklaart de koper deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

2.      Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem. Verkoper kan koper echter naar keuze in rechte betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. woonplaats al dan niet onder toepassing van het recht van het land waar koper gevestigd/woonachtig is.

3.      Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.      Levering en overgang risico vinden plaats door overdracht der goederen aan de beroepsvervoerder of, in geval de goederen door koper worden opgehaald c.q. door verkoper worden bezorgd, door de in ontvangst name der goederen door koper resp. de aflevering in het magazijn van koper. Verkoper neemt de kosten van het vervoer voor zijn rekening tot aan de Nederlandse grens. Uitklaring is voor rekening van de koper. Wanneer levering afhankelijk is van afroep door de koper en deze in gebreke blijft met afroepen geldt als leveringsdatum de laatste dag van de overeengekomen afroeptermijn c.q. leveringstermijn.

5.      Na het verstrijken van de (overeengekomen) leveringstermijn/-datum treedt de automatisch een nalevingstermijn van 2 maanden in werking.

6.      Verkoper is gerechtigd alle orders, zonder tussenkomst van de rechter, naar eigen keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel vooruitbetaling voor de nog te verrichten leveranties te eisen, indien:

a.      Hij uit de betreffende order(s) voortvloeiende krediet risico’s niet of onvoldoende kan dekken bij een door hem te bepalen kredietverzekeraar;

b.     De financiële positie van de koper verslechtert voordat de order (s) geheel is c.q. zijn uitgevoerd.

 

7.     a. Reclames kunnen slechts gelden worden gemaakt indien zij binnen dertig dagen na    ontvangst der goederen via de website cq. email en duidelijk omschreven bij verkoper zijn ingediend en mits de goederen zich nog bevinden in de staat waarin zij zijn geleverd. 

b. Gegronde klachten van de eindgebruiker kunt u tot 3 maanden na ontvangst der goederen aan de verkoper retourneren.

c. De klachten van de goederen dienen duidelijk gemarkeerd, maar zonder spelden, aan de verkoper retour gestuurd te worden.

e. Reclames die nog beveiliging labels bevatten, kunnen wij niet in behandeling nemen.

f. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technische niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maar, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.                                                                                                                                          

g. Bij gerechtvaardigde klachten heeft de verkoper de keuze de goederen te crediteren dan wel te herstellen of te vervangen binnen dertig dagen na ontvangst der retourzending.

 

8. Koper kan in geval van niet, niet tijdig c.q. net correct leveren geen aanspraak doen gelden op vergoeding van schade tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens verkoper.

9.     a. De betaling van de koopprijs dient te Andelst, Nederland, te geschieden op een door verkoper aan te wijzen bankrekening.

b. Betaling per cheque is alleen mogelijk voor klanten uit de UK en Noord Ierland. De cheque moet door de klant rechtstreeks worden verstuurd naar een nader op te geven bank in UK. Cheques verstuurd naar Orientique in Andelst Holland worden niet geaccepteerd.

c. Betalingen worden steeds aangewend der vereffening der oudste vervallen vorderingen.

d. Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van de verkoper. Bij betaling per cheque geldt als datum van de betaling de datum waarop de cheque door verkoper verzilverd is.

e. De koper , die niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is zonder dat enige waarschuwing nodig is tegenover de verkoper in gebreke.

f. Iedere vertraging in de betaling brengt voor koper de verplichting mee verwijlsinteresten (rente) te betalen van maximaal 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd een forfaitaire vergoeding van maximaal 15% van de niet of niet tijdig betaalde factuurbedragen conform de handelsgebruiken in het land des kopers.

g. Indien koper in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen, contante betaling voor aflevering der goederen of een garantie voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, danwel de verdere uitvoering van de order op te schorten tot alle vervallen factuurbedragen vereffend zijn.

10.   a. Koper is gerechtigd de order binnen 8 dagen kosteloos te annuleren. Wanneer het voor een tijdelijke uitlevering noodzakelijk is dat de productie van de order binnen 8 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst, vervalt dit recht.

        b. Verkoper is gerechtigd bij annulering van de order na 8 dagen 25% storneringskosten (incl. BTW) in rekening te brengen. Wanneer de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, zal de vergoeding worden bepaald op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten plus winst derving.

11.     Alle geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat betaling van alle – ook nog niet vervallen – facturen heeft plaatsgevonden. Zolang verkoper nog iets te vorderen heeft, is deze gerechtigd de goederen terug te nemen en is de koper niet gerechtigd goederen van verkoper in welke vorm dan ook (tot zekerheid) aan derden over te dragen of aan derden in consignatie te geven. Voor op grond van dit artikel teruggenomen goederen wordt koper gecrediteerd voor de marktwaarde van die goederen op de dag van terugname.         2/3

12.     Overmacht door welke de aflevering der goederen vertraagd of verhinderd wordt, ontslaat verkoper van de verplichting tot tijdige levering en zal overigens geen aanleiding geven tot welke aansprakelijkheid van verkoper dan ook. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid liggend buiten de macht van verkoper, zoals, doch niet beperkt door oorlog, relletjes, staking, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij verkoper van welke aard, storingen in de normale aanvoer van grond- en hulpstoffen ten behoeve van verkoper, alsmede stagnatie in het vervoer ter land, ter zee en in de lucht door verkoper gekozen transport middelen.

13.     Verkoper is gerechtigd aan derden kledingartikelen te verkopen , die werden geweigerd en/of retour ontvangen, voorzien van welke (merk-) labels van koper dan ook, wanneer de verwijdering van die (merk-) labels leidt tot schade aan of tot waardevermindering van de betreffende artikelen.